Phật di lặc bằng ngà voi thật – Hàng chạm khắc đỉnh

 

Danh mục: