Phật di lặc bằng ngà voi huyết – Đỉnh cao tuyệt tác