Phật a di đà bằng ngà voi huyết – Hàng chạm tay nét đẹp